top-logo.jpg
Obrázek v topu stránky
Zásady ochrany dat na Internetu

Zásady ochrany soukromí na internetu

Tyto Zásady ochrany soukromí na internetu („Zásady“) popisují, jakým způsobem společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. („Ford“, „my“ nebo „nás“) používá a zveřejňuje údaje shromažďované o Vás (Vaše „osobní údaje“), když navštěvujete tyto internetové stránky („Stránka“ nebo „Stránky“) nebo když nás kontaktujete za použití informací na ní uvedených. Zásady také dále popisují, jak používáme Vaše osobní údaje, které získáme při servisu a opravě Vašeho vozidla.

Na některých místech Stránky může Vaše osobní údaje shromažďovat také společnost FCE Credit, s.r.o. („Ford Credit“). Tyto Zásady tak rovněž popisují způsoby, jakými Vaše údaje používá společnost Ford Credit.

Stránka Vám může umožnit nakupovat produkty a služby, jako je např. pojištění motorových vozidel, leasing motorových vozidel, pronájem a související služby, nebo na takové produkty a služby vyžádat cenové nabídky. Některé z těchto produktů a/nebo služeb jsou poskytovány obchodními partnery Fordu, kteří mohou za účelem splnění Vašich přání a požadavků také shromažďovat Vaše osobní údaje. Naši partneři budou používat jimi shromažďované osobní údaje v souladu s jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů nebo v souladu s informacemi, které Vám při jejich shromažďování poskytli.

Kromě těchto Zásad mají navíc některé produkty a služby Ford (včetně některých Ford aplikací) vlastní zásady ochrany osobních údajů podrobněji popisující způsoby užívání Vašich osobních údajů v daném konkrétním kontextu. Další informace o tom, jaké informace shromažďuje a užívá Vaše vozidlo, naleznete také v příslušné uživatelské příručce nebo doprovodné aplikaci (je-li dostupná).

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:

  • společnostem nebo jiným organizacím, které jsme využili k poskytnutí našich služeb, jako jsou např. webhostingové společnosti, doručovatelé poštovních zásilek, poskytovatelé analytických služeb, organizátoři společenských a jiných událostí a poskytovatelé informačních technologií; společnostem a jiným organizacím, u kterých jste nás o sdílení Vašich osobních údajů požádali nebo kde jste s tímto sdílením souhlasili;
  • prodejcům a opravcům Fordu a našim dalším partnerům, je-li to třeba k tomu, aby Vám byly poskytnuty produkt či služba; odborným poradcům; jakýmkoliv právo vykonávajícím orgánům, soudům, dozorovým orgánům, státním orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo jinou ochranu našich práv, práv jakýchkoliv třetích stran nebo osobní bezpečnosti jednotlivců, nebo za účelem detekce, prevence nebo jiného řešení podvodů či bezpečnostních incidentů; nebo jakýmkoliv třetím stranám, které nakoupí nebo na které převedeme veškerá naše aktiva a podnikání nebo jejich podstatnou část. V případě, že k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměření úsilí k tomu, abychom zajistili, že entita, na kterou budou Vaše osobní údaje převedeny, je bude užívat způsobem, který odpovídá těmto Zásadám.

Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány

Existují různé zákonné důvody, na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje užívat, přičemž shromažďovat a užívat Vaše osobní údaje budeme v následujících situacích:

  • bude-li užívání Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo smluv, jejichž jste stranou, nebo podniknutí kroků, které jste před uzavřením smlouvy vyžadovali. Tyto smlouvy mohou například zahrnovat podmínky, na základě kterých se účastníte soutěží nebo uzavíráte dohody o servisních produktech; v situacích, kdy je užívání Vašich osobních údajů v souladu s našimi oprávněnými zájmy nebo oprávněnými zájmy organizace, se kterou jsme Vaše osobní údaje sdíleli, a zajistili jsme, že Vaše osobní údaje a Vaše práva ve vztahu k těmto údajům jsou chráněna. Na tento zákonný důvod se můžeme spolehnout např. v případě, že my a/nebo jiná společnost ze Skupiny Ford Motor Company užívá Vaše osobní údaje aby: porozuměla a zlepšovala naše (anebo své) produkty, služby a/nebo obchodní či marketingové strategie; pro výzkumné účely; pro správu a zlepšování vztahu s Vámi a administrativní účely; pro usnadnění zjištění jaké informace, produkty a služby by Vás mohly s největší pravděpodobností zajímat, a proto, abychom Vám zasílali informace, nabídky a zobrazovali online reklamy na takové produkty nebo služby; proto, abychom zajistili, že Vaše zážitky s našimi produkty a službami budou co nejvíce odpovídat Vašim potřebám; zajištění toho, že naše produkty a služby jsou poskytovány a užívány v souladu s právem a podmínkami se na ně vztahujícími; a, je-li to nezbytné, pro ochranu našich nebo cizích práv nebo majetku nebo jiného odhalování podvodů či bezpečnostních incidentů; v situacích, kdy věříme, že je nezbytné užívat Vaše osobní údaje pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností, jimž podléháme; ve výjimečných případech, kdy věříme, že je to nezbytné pro ochranu bezpečnosti nebo životně důležitých zájmů jiných osob; tam, kde máme Váš souhlas. Na Váš souhlas se budeme spoléhat např. v případě sbírání technických informací, jako jsou data z cookies a obdobných technologií, jak blíže popisujeme ve Ford cookies guide a dále pro účely zasílání Vám reklamních sdělení e-mailem nebo SMS zprávami. V případech, kdy užíváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, jste oprávněni Váš souhlas kdykoliv odvolat. Podrobnosti viz část Vaše práva těchto Zásad.

Vaše práva

Jako jednotlivec máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, a za jakými účely, jakož i na přístup k těmto údajům a provedení jejich nezbytných oprav. V některých případech máte rovněž právo vznášet námitky proti našemu užívání Vašich osobních údajů, požadovat po nás omezení rozsahu zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů, nebo požadovat, aby Vám byly Vaše osobní údaje poskytnuty v běžně využívaném elektronickém formátu, abyste je mohli sdílet s jinými organizacemi.

V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu (viz část nazvaná Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány), máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Vynaložíme veškeré praktické a možné úsilí k tomu, abychom respektovali Vaše přání. I přesto může této naší snaze bránit příslušná legislativa, a to zejména s ohledem na bezpečnostní pravidla nebo finanční regulaci (tj. v případech kdy jednáte s Ford Credit).

Pokud jste dali Fordu nebo Ford Credit souhlas se zasíláním reklamních a marketingových sdělení, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud si přejete přestat dostávat reklamní a marketingová sdělení od Fordu, napište na adresu.

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
P.O. BOX 14
187 00 PRAHA 87

Nebo e-mailem na adresu:
dpeurope@ford.com

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se užívání Vašich osobních údajů Fordem, nebo chcete získat přístup k údajům, které o Vás Ford uchovává, nebo chcete ve vztahu k Vašim osobním údajům využít jakékoliv právo uvedené výše, napište na adresu: FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., P.O. BOX 14, 187 00 PRAHA - KARLÍN, nebo e-mailem na adresu: dpeurope@ford.com.

Ford ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence můžete kontaktovat e-mailem na adrese: dpeurope@ford.com.

Budete-li mít jakoukoliv stížnost týkající se způsobu, jakým Ford nakládá s Vašimi osobními údaji, doufáme, že v první řadě kontaktujete přímo nás. Se stížností se nicméně můžete taktéž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým úřadem ochrany osobních údajů v České republice.